Ábrahám Katalin: Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban

Név: 
Ábrahám Katalin
Cím: 
Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban
Év: 
2012

I. Bevezetés

Az Egyház társadalmi tanításában, a szociális kérdések tárgyalásakor központi helyet foglal el az igazságosság, az igazságos elosztás igénye. Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy összefoglaljam, bemutassam, hogy XIII. Leó pápától napjainkig hogyan gondolkoznak erről a témáról a szociális enciklikákban.

Az Egyház „társadalmi tanítása” illetve „szociális tanítása” fogalmakat a legtöbb esetben megkülönböztetés nélkül, szinonim fogalmakként használja az idevonatkozó irodalom, ezért dolgozatomban én sem teszek lényegi különbséget a két kifejezés között.

Az igazságos elosztás iránti igényt a lehető legtágabb értelemben az élet minden területére vonatkoztatva vizsgálom, tehát nem kizárólag a gazdasági vonatkozásokat, bár ezek elsőbbséget élveznek. Az anyagi javak elosztásán kívül, a társadalomban való részvétel, a társadalmi igazságosság minden vetületében felmerülő szempontokat figyelembe veszem.

Mielőtt a dolgozat fő témájához kezdenék, szükségesnek látom, hogy az igazságos elosztás, az igazságosság igényét tágabb történeti perspektívába helyezzem, ezért a Szentírásból vett idézetekkel kezdem, majd Aquinói Szent Tamás igazságosságra vonatkozó nézeteit foglalom össze.

Az Egyház társadalmi tanításában forradalmi változást jelentett XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű pápai körlevelének, az első szociális enciklikájának megjelenése, ezért külön fejezetben ismertetem jelentősebb megállapításait. Miután a többi enciklika lényegében az első enciklika kiadásának évfordulóira jelentek meg a XX. században, ezért időrendben sorra veszem őket, beillesztve azokat is, amelynek évfordulótól függetlenül is volt mondanivalójuk a dolgozat témájához. Külön fejezetben foglalkozom a II. Vatikáni Zsinat dokumentumával. S végül  XVI. Benedek pápa XXI. században megjelent, két enciklikájával zárom a sort.

A dolgozat utolsó fejezetében, mintegy érdekességként összehasonlítom Henry Ford 1926-ban megjelent Életem és működésem c. könyvében és egyes pápai enciklikákban megjelent megállapításokat a szociális tanítás szemszögéből.