Tantárgyak és oktatók

Frissítés alatt!

 

Aquinói Szent Tamás erénytana Előadó: Dr. Szabó Bertalan OP

A tanegység célja: Megismerteti az erények helyét és szerepét Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiájában.

 

Az egyház társadalmi tanítása I.: Alapelvek Előadó: Papp Tibor

 

A tanegység célja: Megismerteti a katolikus Egyház tanítását. A tárgy keretén belül betekintést kaphatunk a társadalmi folyamatokról, jelenségekről és törvényszerűségekről, illetve az ezekkel kapcsolatos erkölcsi állásfoglalásokról.

 

Az egyház társadalmi tanítása II. Előadó: Dr. Kék Emerencia

 

A tanegység célja: Megismerteti a hallgatókkal a katolikus Egyház szociális tanításának forrásait: a pápai enciklikákat, azok megírásának szükségességét és körülményeit, illetve a bennük kifejtett katolikus társadalmi tanítást.

 

Az egyház társadalmi tanítása III. Előadó: Baritz Laura OP

 

A tanegység célja: Az Egyház társadalmi tanításának kiterjesztése a XX-XXI. Századra, mai szerzők, e téren gondolkodók munkáinak, elméleteinek megismerése, elsősorban a gazdaságra vonatkoztatva. Közgazdaságtan és teológia, etika összekapcsolásának elméleti alapjai az Egyház társadalmi tanításának alapján. A klasszikus tanítás alkalmazása a mai gazdasági élet területén.

 

Demográfia, alkalmazott statisztika Előadó: Dr. Szabó Kálmán

 

A tanegység célja: A népesség összetételének, alapvető népmozgalmi jelenségek jellemzőinek ismertetése, a hazai reprodukció és népesedési trendek várható társadalmi, gazdasági hatásainak bemutatása.

 

Dogmatika Előadó: Dr. Tóth Beáta és Dr. Szabó Bertalan OP

 

A tanegység célja: Megismertetni a dogmatikai alaptárgyak főbb kérdéseit.

 

Egyháztörténelem Előadó: Dr. Deák Hedvig OP

 

A tanegység célja: Átfogó képet ad az egyetemes Egyház történetéről napjainkig.

 

Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés I-II. Előadó: Szilas Roland

 

A tanegység célja: Betekintést nyújt a következő témakörökbe. Szervezetelméletektől a szervezeti formákig, a szervezetek és a közjó kapcsolata. Emberközpontú szervezettervezés és munkatervezés. Leadership és Empowerment. Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés a gyakorlatban.

 

Etikatörténet Előadó: Turgonyi Zoltán

 

A tanegység célja: az etika történeti szemléletű bemutatása, különös tekintettel az erényetika és utilitarizmus történetére, azok filozófiai, történeti hátterére. Kortárs etikák bemutatása.

 

Etika I. – Alapok, társadalometika, bioetika Előadó: Dr. Papp Miklós

 

A tanegység célja: Az erkölcsi alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi és mai hermeneutikus értelmezése. Az etikai alapokra épül az életvezetés etikájának, a társadalometikának és a bioetikának a tárgyalása. A vertikális és horizontális etikai témák összeillesztése.

 

 

Etika II. – Gazdaságetika, üzleti etika, környezetetika Előadó: Dr. Baranyi Árpád és Baritz Laura OP

A tanegység célja: Segítségnyújtás a keresztény szemléletű etikai döntéshozatalhoz; segítségnyújtás a magánéleti és a munkahelyi erkölcs kettőségének csökkentéséhez.

 

Felelős marketing és kommunikáció Előadó: Karacs Ágnes

 

A tanegység célja: A marketing eszközök keresztény etika alapján is elfogadható használatának felfedezése. Hol tartunk? Meddig mehetünk el – lehet e hatásos és hatékony egy olyan marketing, amely szakít a legerősebb toposzokkal és tiszteletben tartja az emberi méltóságot? Lehet e hatásos a marketing trükkök és csúsztatások nélkül? Mit tehet a fogyasztó és vásárló, fogyasztóként meddig terjed az ember személyes felelőssége?

 

Felelős vállalkozás, stratégiaalkotás és pénzügyi tervezés Előadó: Héjj Tibor

 

A tanegység célja: Önálló tulajdonú (létező vagy tervezett) vállalkozás irányítójaként, vagy/és más tulajdonosi struktúra szerinti cégek meghatározó vezetőjeként mind szakmai, mind az Egyház társadalmi tanítása (CST) szerint felkészült felelős (felső) vezetői tudást adjon, gyakorlati alkalmazhatósággal.

 

Filozófiai antropológia Előadó: Dr. Bakos Gergely OSB

 

A tanegység célja: Bevezetés a bölcseleti embertanba.

 

Gazdasági elméletek Előadó: Dr. Botos Katalin

 

A tanegység célja: Humántőke- katolikus szemmel

 

Gyakorlati projekt Előadó: kijelölt oktatók

 

A tanegység célja: Az elméletben tanultak, gyakorlatban történő alkalmazása.

 

Jog és politológia Előadó: Soós Károly

 

A tanegység célja: Betekintést nyújt az aktuális jogi és politikai kérdéskörökbe.

 

Jogi alapismeretek Előadó: Csiziné dr. Schlosser Annamária

 

A tanegység célja: Hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a hatályos magyar jogba és megismerjék a magán- és közjog alapvető elveit, intézményeit.

 

Keresztény közgazdaságtan Előadó: Dr. Tóth Gergely

 

A tanegység célja: A közgazdaságtan (ökonómia) eredetileg a háztartás, birtok anyagi ügyeiről való gondoskodást jelentette. Napjainkban a gazdaságossági mánia (ökonomizmus) terjedésének vagyunk tanúi. Míg az ökonómiában a pénz az embert, az ökonomizmus a pénz rabszolgájává tesz bennünket, ahogy a szelleme teret nyer oktatási és egészségügyi intézményeinkben, otthonainkban. Hogyan nézne ki egy „emberarcúbb”gazdaság? Mi a kereszténység szerepe ebben? El tudjuk –e mesélni, s még inkább megélni ezt a történetet a világnak laikus nyelven? Felvázolhatjuk –e egy olyan gazdaságfilozófia alapjait, amely nem a pénzt, hanem az életet szolgálja, s gondosan tanulmányozza az élet törvényeit, azaz Isten által a természet rendjébe táplált „programot”? A kísérleti kurzus ezen kérdésekre keres választ, közösen a hallgatókkal.

 

Keresztény társadalmi- gazdasági logika Előadó: Dr. Zsóka Ágnes és Dr. Kocsis Tamás

 

A tanegység célja: Főként elméleti, kisebb részben gyakorlati szempontoknak a megismertetése, amelyek segítségével a hallgató képes keresztény szellemiségű válaszokat adni korunk társadalmi- gazdasági dilemmáira.

 

Szociológia Előadó: Dr. Révay Edit RSCJ

 

A tanegység célja: A keresztény társadalmi gondolkodás társadalmi meghatározottságának behatóbb tanulmányozása társadalomelméleti keretek közé helyezve, hogy a törvényszerűségeket és sajátosságokat is felfedezni és értelmezni tudják a hallgatók.

 

Teológiai alapok I. Előadó: Dr. Várnai Jakab OFM

 

A tanegység célja: Bevezetés a teológia fogalmába, forrásaiba és alapkérdéseibe, teret adva a szentírási alapoknak. A kurzushoz kapcsolódó szempontok kiemelése: „egyház”, „közösség”, „társadalom”.

 

Teológiai alapok II. – Morálteológia Előadó: Dr. Papp Miklós

 

A tanegység célja: A morálteológia alapvetésének célja a morális alapfogalmak, a tudományos metódus és szisztémák történelmi és mai értelmezése – különösen összevetve a gazdasággal, a jelen gazdaságfilozófia kritikája.

 

Vállalat- gazdaságtan Előadó: Tóth József

 

A tanegység célja: Betekintést nyújt a különböző szintű vállalatok, vállalkozások tárgyköreibe, ismerteti állam szerepét, összhangban az egyház társadalmi tanításával.

Vissza az előző oldalra