Dr. Papp Miklós

Dr. Papp Miklós

Görögkatolikus áldozópappá szentelték 1997-ben, nős, három gyermek apja.

Személyes adatok

Név: Dr. Papp Miklós
Születési név: Papp Miklós
Születési hely, év, hó, nap: Budapest, 1972. március 19.
Állampolgárság: magyar
Jelenlegi munkahelye/i: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
munkakör: főiskolai tanár
beosztás: tanszékvezető, intézetvezető
címe: 1051 Budapest, Piarista köz 1.
telefonszáma: +36 1 486-4426
email: papp.miklos@sapientia.hu
Állandó lakcíme: 1204 Budapest, Uzsok utca 10.
Értesítési címe: u.a.

Legmagasabb iskolai végzettsége
(egyetem, kar, szak, kelte):

 1. teológiai diploma: teológiai tanulmányok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán és nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán.

 2. teológiai baccalaureatus: melyet a görögkatolikus hittudományi főiskola affiliációja következtében a római Keleti Intézet (Pontificium Institutum Orientale) adott ki. 

 3. teológiai licentia: a PPKE Hittudományi Karán. A Licentiadolgozat címe: „A keresztény ember egyéni erkölcsi felelőssége a politikai életben Bernhard Häringnél”. Moderátor: Dr. Boda László, eredmény: magna cum laude

 4. teológiai doktorátus (Phd): a PPKE Hittudományi Karán. A doktori disszertáció címe: „Az erkölcsi belátás előrehaladása a lex naturalis-ra vonatkozóan”. Moderátor: Dr. Tarjányi Zoltán, eredmény: summa cum laude.

 5. teológiai habilitáció: a PPKE Hittudományi Karán. Habilitáció címe: Az életvezetés etikája, Die Perichorese zwischen Grundentscheidung (Optio fundamentalis) und kategoriale Entscheidunge

Szakképzettsége: morálteológus

Tudományos fokozatai, címe (kelte): PhD morálteológia, 2002

Nyelvismeret: 

német középfokú „C” típusú nyelvvizsga 
orosz középfokú „A” típusú nyelvvizsga 
orosz középfokú „B” típusú nyelvvizsga 
latin, ógörög, óhéber tanulmányok

Egyházi beosztás

1997-2003 Nyíregyháza, segédlelkész

2003-2004 Hajdúdorogi Görögkatolikus Középiskolai Lelkészség, hitoktató

2004-2009 Nyíregyháza-Örökösföld, szervezőlelkész

2010-2011 Pomáz, parókus

2011- Budapest-Pesterzsébet, parókus

2013-2020 Pesti Esperesi Kerület, esperes

2019- Gyáli Szervezőlelkészség, szervezőlelkész

2020- Hajdúdorogi Főegyházmegye metropóliai papi szenátusának és konzultori testületének tagja

Oktatói tevékenység

2008/2009 Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (óraadó) – Életvezetés etikája, pasztorál-pszichológia.

2009 -    Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, főállású oktató

2012-től a Morálteológia Tanszék vezetője

2021-től kinevezett főiskolai tanár

Oktatott kurzusok: alapvető morálteológia, bioetika, a társas kapcsolatok etikája, valláserkölcs, az életvezetés etikája, szexuáletika

A morálteológia és etika oktatásához segédanyagok fejlesztése: monográfiák (mellékletben), tudományos tanulmányok, dvd-filmek, online oktatáshoz segédanyagok (hangalámondásos ppt vetítések, kisfilmek), saját honlap üzemeltetése

A KETEG (Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban) szakirányú továbbképzés egyik szervezője (Baritz Laurával), a teológiai tárgyak fő felelőse, egyik oktatója

Szakdolgozatok vezetése, és opponálása

A Sapientia Főiskolán belüli TDK-n több hallgató kísérése

Különelőadások a Sapientia Főiskolán a keleti teológiáról, az evangéliumi etikáról, az életvezetés etikájáról

2015- Corvinus Közgazdasági Egyetem (óraadó, hivatalos kreditért) 

– „Emberközpontú gazdaság” (morálteológiai alapok)

2019-2022  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

meghívott előadó – „Mérnöketika”

2021/22 és 2022/23 Soproni Egyetem és Szent Pál Katolikus Szakkollégium (óraadó, hivatalos kreditért)

„Életvezetés etikája”, „Tudatos készülődés a házasságra” c. különelőadások

2020 Gál Ferenc Egyetem HTK – vendégelőadó

Alapvető etika, szexuáletika, szociáletika

2021 Szegedi Tudományegyetem  

vendégelőadó a szabadegyetemi sorozatban „A házasság közös etikai alapjairól”

2021/22   Szent Tamás Akadémia

vendégelőadó „Morálteológiai alapok”, „Szociáletika”

2021/22. Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola 

megbízott óraadó a licenciakurzuson:

„A házasság lelkisége a keleti erkölcsteológiában” 

„Vallás a XXI. szádban. Modern ortodox etikai gondolkodók”

Nemzetközi tudományos (szakmai)
életben való részvétele

Austria/Bécs: a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom meghívására konferenciaelődások (etika)

Szlovákia/Pozsony: Trnavskej Univerzity Teologická Fakulta – rendszeres előadó hitoktatók továbbképézésén az Erasmus ösztöndíjprogram keretében (morálteológia)

Ukrajna/Nagyszőlős: Családteológiai Intézet keretében jegyesoktatói képzés tartása

Románia/Kolozsvár: Családteológiai Intézet keretében jegyesoktatói képzés tartása

Austria/Graz: morálteológiai konferencián való részvétel

Intézeti munka

2012- a Sapientia Főiskolán a Családteológai Intézet vezetője
A Családteológiai Intézet célja a házasság és a család pszichológiai és a teológiai interdiszciplináris kutatása. Ennek keretében rendszeres szabadegyetemi előadások a Sapientia Főiskolán, mely nagy népszerűségnek örvend szakmai, egyházi és társadalmi síkon is. Az előadásokról dvd-anyagok készülnek, melyek országszerte terjednek: több helyi televízió is rendszeresen leadja (Apostol Tv, Kölcsey Tv, Zemplén Tv), több oktató is használja oktatási segédanyagként, valamint megjelennek a családtémájú összejöveteleken, családtáborokban, képzéseken.

A Családteológiai Intézet által jegyesoktató kurzus alapítása és szervezése 2012-től. A kurzust elvégző papok és házaspárok oklevelet kapnak, mely az egyházban jegyesoktatás végzésére képesít. Ezt a jegyesoktató kurzust elvittük Kárpátaljára (Beregszász) és Erdélybe (Kolozsvár) is.

2012-től a Családteológiai Intézet keretében papok továbbképzése: a család teológiája és pszichológiája témakörben, országosan, több kurzuson keresztül.

2010 - a Sapientia Főiskolán az Etika Intézet vezetője

A Sapientia Főiskolán az Etika MA szak létesítésének közreműködője és egyik előadója

Az erkölcstan oktatására képesítő 60 órás tanári továbbképzés egyik alapítója (Kotschy Beátával) és előadója. A továbbképzést sok alkalommal valósítottuk meg a Sapientia Főiskolán, de az Újbudai Tankerületi központ meghívására az újbudai összes iskola kijelölt oktatói számára is Újbudán.

Az Etika Intézet az erkölcstant oktató pedagógusok számára tanműhelyeket, megbeszéléseket, didaktikai képzéseket nyújt.

Előadások és továbbképzések a hitoktatóknak, az erkölcstan oktatóinak országszerte

Tudományos tevékenység kísérése

A Sapientia Főiskolán nincs licencia és Phd képzés, itt a hallgatók tudományos munkáit lehet kísérni (szakdolgozatok, TDK)

A Szent Atanáz Gk. Főiskolán a tudományos fokozatot kínáló licencia kurzuson előadó (2021-ben és 2022-ben)

Felkért opponens két Phd védésnél:
Jáki Zsuzsanna – Phd védés SOTE Mentálhigiéniai Intézet 2020
Demeter Márton - Phd védés Műegyetem 2011.

Konferenciák

Tudományos konferenciák szervezése: 

 • „Az igazságról” – Sapientia nap 2011. A konferencia egyik fő szervezője (Xeravits Gézával) és egyik előadója.
 • „A keleti teológia a házasságról, a családról” – Sapientia nap 2013.
  A konferencia fő szervezője és egyik előadója.
 • „Új bort új tömlőbe” – Sapientia nap 2018. A konferencia fő szervezője és egyik előadója.
 • Rendszeres tudományos előadó és résztvevő a PPKE Hittudományi Karán, az egri Teológiai napokon, az Evangélikus Egyetemen és az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetemen szervezett teológiai konferenciáin
 • Tudományos előadó és résztvevő a Családtudományi Szövetség, a Három királyfi és három királylány mozgalom konferenciáin
 • Bioetikai előadások a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete
  és a Magyar Bioetikai Társaság konferenciáin
 • Előadás a parlamentben a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség konferenciáján 2016-ban.
 • Előadások a Tranzit politikai és közéleti rendezvénysorozaton a család és az etika témaköreiben
  (Tihany 2020, 2022)
 • A Máltai Lovagrend és a Professzorok Batthyány Köre ELTE-n szervezett konferenciáinak tudományos előadója a keresztény szellemiségű nevelésről (ELTE, Jogi Kar 2019)
 • A Családteológiai Intézet előadójaként országszerte előadások a meghívott pszichológusokkal (pl. Tudományos Akadémia, SOTE, Állatorvosi Egyetem)
 • Rendszeres előadások a roma szakkollégiumokban (Budapest, Miskolc, Debrecen)
 • Az Országos Mérnöki Kamara gyűlésein tudományos előadás „mérnöketika” témakörben
 • Online konferencia a COVID-19 okozta járvány morális és pszichológiai kérdéseiről 
 • 2017-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesületének gyűlésein tudományos előadások

Egyházi és közéleti tudományos tevékenység

 • A MAB delegált tagja 2010-ben, majd szakértői munkák a MAB-nál (teológiai etika)
 • a Szent Margit Kórház kutatásetikai bizottságának külső megbízott tagja
 • A Sapientiana teológiai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja
 • Családteológiai Intézet vezetőjeként interdiszciplináris előadások a család témájáról pszichológusokkal szabadegyetemeti előadásként, vagy meghívott előadóként (Budapest, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém, ill. Szlovákia, Ukrajna, Románia)
 • Papi rekollekciók és diakónus továbbképzések vezetése szinte az ország összes egyházmegyéjében (római és görög katolikus, református, metodista felekezet számára is)
 • Pedagógusok és hitoktatók képzése és továbbképzése erkölcstan, etika témakörben. A Máriapócsi Lelkigyakorlatos Központban pedagógusok továbbképzése 2000-ben „Az etika jelenléte, tartalma és metodikája az iskolában” címmel előadás három nap alatt összesen 12 órában.
 • A hét ferences vértanú boldoggá avatási perének egyházi elöljárója (2015)
 • Rendszeres médiaszereplés a katolikus, közéleti és tudományos műsorokban.
 • Továbbképzések vezetése az Egyházban szociális területen, szenvedélybetegekkel (RÉV, Karitász, szociális intézetek vezetői, ifjúságvédelmi intézetek) foglalkozók számára
  (erkölcsi lecsúszás, a házasság szakaszai, etikai alapok). 
 • A Sapientia Főiskola kapcsolattartója a Családtudományi Szövetséggel,
  aktív előadó és résztvevő a konferenciáikon
 • A Civil Összefogás Fórummal közös konferenciák és kiadványok a demokrácia erkölcsi alapjairól,
  a Civil Etikai kódex egyik szerkesztője (2013-2016)
 • A 777 ifjúsági mozgalom állandó szakértői tanácsadója: online tanácsadások, konferencia, majd monográfiák
 • Morálteológiai állásfoglalás a halálbüntetés eltörlésének ill.
  a COVID-19 vakcina alkalmazhatóságának morális kérdéseiről
 • „A házasság teológiai alapjai” címmel előadássorozat 2001-ben 5x3 órában a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázata alapján, aminek anyaga írásban is megjelent.
 • A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete által szervezett „Civil szervezetek az ifjúsággal az ifjúságért az EU csatlakozás jegyében” c. konferenciáján „A világnézet és az etika kapcsolata” című előadás 2003-ban.
 • A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán pedagógusok továbbképzésén
  „A gyermek és haláltudat” c. előadás 2007-ben.
 • Állandó tudományos és személyes kapcsolat a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületével, a Magyar Bioetikai Társasággal, a Szent Margit kórház kutatásetikai bizottságával, az Országos  Mérnöki Kamara tagjaival.

Kutatómunka

 • A disszertáció idején 3 éves állami doktorandusz ösztöndíj.
 • A Faludi Ferenc Akadémia által meghirdetett posztdoktori kutatáshoz 3 éves ösztöndíj: 
  • 2004: Az erkölcs, mint a világnézet következménye
  • 2005: A szeretet nagyban – katolikus etika
  • 2006: Az etikaoktatás szakdidaktikája
 • Az Oktatási Minisztérium által a KOMA-n (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) keresztül az etikaoktatás fejlesztésére kiírt pályázaton sikeres támogatás tankönyvek, tanári segédkönyvek írásához 2002-2003-ban. 
 • 2011. „A karácsonyi ikon etikája” – kutatás, monográfia, előadások
 • 2014. „Mozaikkövek az erkölcsi neveléshez” – rendszeres publikáció majd kisebb monográfia az erkölcsi nevelés alapkérdéseiről
 • 2015. „A vallásosság erkölcsi erénye” – kutatás, monográfia, előadások
 • 2016. „Az életvezetés etikája” – kutatás, monográfia, előadások
 • 2017. „A házas életstílus” – interdiszciplináris megközelítése a házasságnak
 • 2017. „Krisztus erkölcsi követése” – Egyházilag jóváhagyott hittankönyv kiadása
 • 2019. EMMI – szakértői részvétel az új NAT elkészítésében, különös tekintettel az erkölcstan témakörre. 
 • 2021/22 a nyíregyházi linceniaképzés keretében modern ortodox gondolkodók etikája
 • „A lelkiismeret teológiája” – jelenleg is futó kutatás

Díjak

A Faludi Ferenc Akadémia által „Az európai (nizzai) emberi jogi charta értékelése”
címmel kiírt versenypályázaton második helyezés 2003-ban.

Nyíregyháza Városának kitüntetése a városban végzett munkásságért 2003-ban.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – polgári tagozat 2021-ben.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare