Szakdolgozatok

Kollár László János: Az emberi fejlődés útjai a munkahelyen

Az ember munkája során valósítja meg azt a Föld feletti uralmat, amit az Isten rendelt neki a teremtéskor. A munkavégzés számára az az út, amely folyamán a teljes emberi kiteljesedést meg tudja valósítani. A dolgozatban feldolgozásra kerül az Egyház társadalmi tanításának az emberi munkavégzésre vonatkozó területe, illetve a munkahelyi spiritualitás és emberi fejlődés kapcsolódó irodalma.

Ábrahám Katalin: Az igazságos elosztás igénye a pápai enciklikákban

I. Bevezetés

Az Egyház társadalmi tanításában, a szociális kérdések tárgyalásakor központi helyet foglal el az igazságosság, az igazságos elosztás igénye. Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy összefoglaljam, bemutassam, hogy XIII. Leó pápától napjainkig hogyan gondolkoznak erről a témáról a szociális enciklikákban.

Az Egyház „társadalmi tanítása” illetve „szociális tanítása” fogalmakat a legtöbb esetben megkülönböztetés nélkül, szinonim fogalmakként használja az idevonatkozó irodalom, ezért dolgozatomban én sem teszek lényegi különbséget a két kifejezés között.